ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΝΟΥ

Η βοηθητική αυτή λειτουργία χρησιμοποιείται μόνο στα κινητά

Εμφάνιση άρθων μόνο για συνδεδεμένους χρήστες

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΑΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  

Με την έκδοση των ΠΔ 75/2016, 81/2016 και 6/2018 η Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας προσδιόρισε και επίλυσε σε ένα βαθμό χρόνια προβλήματα και αδικίες που υφίσταντο στις εσωτερικές διαδικασίες του Σώματος. Ωστόσο, η εφαρμογή των προαναφερόμενων Π.Δ. σε πολλές περιπτώσεις δεν επέφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, τουναντίον δημιούργησε νέες στρεβλώσεις.

Η Ηγεσία του Σώματος, με το διαρκές ενδιαφέρον της εμπνέει ασφάλεια και σε όλους τους Αστυνομικούς που για χρόνια εντόπιζαν ανισότητες που λειτουργούσαν ενάντια στις πεποιθήσεις τους.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επισημαίνει με σειρά προτεραιότητας, ορισμένα καίρια σημεία που πρέπει να τροποποιηθούν άμεσα προς όφελος των συναδέλφων.

 

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Απ΄ την πρώτη στιγμή επισημάναμε ότι τρόπος που διατυπώθηκε το άρθ. 7 του Π.Δ. 75/2016, επιτρέπει στους υπηρεσιακούς παράγοντες να εμποδίζουν τις μεταθέσεις των τρίτεκνων αστυνομικών. Αυτό είχε ως άμεση συνέπεια, να μην ικανοποιηθεί η πλειοψηφία των αιτημάτων μετάθεσης των τρίτεκνων συναδέλφων στις περσινές μεταθέσεις.

Προτείνουμε να αφαιρεθεί από το αρθ. 7 του ΠΔ 75/2016 το εδάφιο που αναφέρει ότι «…Επί των αιτήσεων αυτών αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο, βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών κριτηρίων…» και να αντικατασταθεί ως εξής: «Επί των αιτήσεων αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μορίων που έχει συγκεντρώσει και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλα κριτήρια, πλην της υπαγωγής του σε μια εκ των ανωτέρω κατηγοριών.» Μόνο έτσι το δικαίωμα μετάθεσης θα δίδεται ρητά και δεν θα μπορεί κανείς υπηρεσιακός παράγοντας να παρέμβει επ’αυτού.

 

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Με το αρθ. 30 του ΠΔ 6/2018 ορίζεται ότι για να πραγματοποιηθεί αμοιβαία μετάθεση, πρέπει  ο πρώτος επιλαχών στους πίνακες των τακτικών μεταθέσεων, υποχρεούται να υποβάλει σχετικό αίτημα με τον πρώτο επιλαχόντα των ως άνω πινάκων της αντίστοιχης περιοχής στην οποία επιθυμεί να μετατεθεί.

Το πρόβλημα που πολλοί συνάδελφοι αντιμετώπισαν ήδη από την πρώτη χρονιά εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου, είναι ότι σε περίπτωση που δεν περιληφθεί μια Αστυνομική Διεύθυνση στους πίνακες τακτικών μεταθέσεων (δηλαδή έχει μηδενικό αριθμό θέσεων για Αστυφύλακες ή Αρχ/κες-Ανθ/μους) στην ουσία αποκλείονται όλες οι αμοιβαίες μεταθέσεις για όσους υπηρετούν ή επιθυμούν να μετατεθούν σε αυτή. Βλέπουμε το πρόβλημα των αμοιβαίων μεταθέσεων αντί να λύνεται, γιγαντώνεται και έχουμε οδηγηθεί στην έμμεση διακοπή των αμοιβαίων μεταθέσεων.

Η αποκλειστική σύνδεση των αμοιβαίων μεταθέσεων με τις τακτικές δημιουργεί σειρά προβλημάτων. Προτείνουμε στο ανωτέρω άρθρο να περιληφθεί το εξής: «Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει αίτημα αμοιβαίας μετάθεσης με τον πρώτο επιλαχόντα των πινάκων των τακτικών μεταθέσεων του τρέχοντος έτους της αντίστοιχης περιοχής στην οποία επιθυμεί να μετατεθεί. Σε περίπτωση που το τρέχον έτος δεν έχει καταρτιστεί πίνακας τακτικών μεταθέσεων για κάποια Αστυνομική Διεύθυνση, βάσει απόφασης του Συμβουλίου Μεταθέσεων του ΑΕΑ, ο επιθυμών αμοιβαία μετάθεση αποστέλλει την αίτηση επιθυμίας του προς την Αστυνομική Διεύθυνση που επιθυμεί, και με ευθύνη αυτής κοινοποιείται σε όλες τις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς της, ώστε εντός προθεσμίας ενός μήνα να δηλωθούν επιθυμίες, εφόσον υπάρχουν. Σε θετική περίπτωση, τα αιτήματα των επιθυμούντων να εισέρχονται προς εξέταση στην επόμενη συνεδρίαση τους Συμβουλίου Μεταθέσεων του ΑΕΑ, και αυτό αιτιολογημένα να αποφασίζει για το ποιος εκ των επιθυμούντων θα μετατεθεί, βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων που τηρούνται στις τακτικές μεταθέσεις».

 

ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

Το άρθρο 50 παρ.1 του Υπαλληλικού Κώδικα προβλέπει άδεια γάμου για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα ως εξής «Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας με αποδοχές πέντε (5) εργασίμων ημερών σε περίπτωση γάμου...» Επισημαίνουμε ότι για τους στρατιωτικούς η άδεια αυτή έχει επεκταθεί σε διάρκεια και ως εκ τούτου τα μόνιμα στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων για την τέλεση γάμου, δικαιούνται 10 ημέρες άδεια πλέον της κανονικής.

Παρά την ψήφιση του Π.Δ. 75/2016, το δικαίωμα άδειας των Αστυνομικών σε περίπτωση γάμου αγνοήθηκε. Προτείνουμε η άδεια γάμου να περιληφθεί άμεσα στις άδειες του αστυνομικού προσωπικού.

   

ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

Στην ίδια κατεύθυνση με την άδεια γάμου, δεν έχει ακόμα θεσμοθετηθεί το δικαίωμα άδειας στο αστυνομικό προσωπικό σε περίπτωση ασθένειας τέκνου, όπως ισχύει για τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους. Προτείνουμε, λοιπόν, την επέκταση αυτού του δικαιώματος και τους Αστυνομικούς και συγκεκριμένα να προβλέπεται «Οι Αστυνομικοί που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους Αστυνομικούς που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.»

 

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Όπως προβλέπει ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, η απόσπαση διενεργείται για την κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται κατά συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση την οποία ανήκει οργανικά ο εργαζόμενος.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, παρατηρούμε ότι εντός των Αστυνομικών Διευθύνσεων όλης της χώρας, οι αποσπάσεις συναδέλφων σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες παρατείνονται για χρόνια. Μ’ αυτόν τον τρόπο, οι Αστυνομικοί διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις, και οι Υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται παρουσιάζονται ως εικονικά καλυμμένες. 

Η τακτική αυτή λειτουργεί επιζήμια κυρίως για τις Υπηρεσίες που δεν υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον των συναδέλφων να υπηρετήσουν σ’αυτές, κι έτσι οδηγούμαστε στο οξύμωρο σχήμα, οι Υπηρεσίες να φαίνονται πλήρεις αλλά να υπάρχει μόνιμη έλλειψη προσωπικού.

Για να διακοπεί αυτό το φαινόμενο πρέπει να υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί σε όλες τις αποσπάσεις. Προτείνουμε οι αποσπάσεις εντός των ορίων των Α.Δ. να μην δύναται να ξεπερνούν τους έξι (6) μήνες ανά έτος σε καμία περίπτωση.

 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Ελληνική Αστυνομία έχει στους κόλπους τους πολλούς πτυχιούχους της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι δυστυχώς υπηρετούν σε θέσεις που δεν έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Η αξιοποίηση των πτυχιούχων Αστυνομικών σε θέσεις αντίστοιχες των τίτλων σπουδών τους θα ωφελήσει το έργο της Αστυνομίας, θα δώσει κίνητρο στο αστυνομικό προσωπικό που επιθυμεί να σπουδάσει σε επιστημονικούς τομείς συναφείς με την Αστυνομία και θα εξοικονομήσει χρήματα από τις επιπλέον προσλήψεις ιδιωτών. Σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση υπάρχουν πτυχιούχοι που μπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις στους στα κατά τόπους Γραφεία Διαχείρισης, στα πολυιατρεία, στην εκπαίδευση των Αστυνομικών αλλά και στην ανάλυση πληροφοριών. Είναι πραγματικά λυπηρό να υπάρχουν τόσοι συνάδελφοι απόφοιτοι γυμναστικής ακαδημίας, οικονομικών, νομικών επιστημών, πληροφορικής και υγείας, κ.α. και να μην ενισχύουν τις θέσεις που οι γνώσεις τους θα έβρισκαν πεδίο δράσης και εφαρμογής. 

Ως εκ τούτου, προτείνουμε την στελέχωση τόσο των ειδικών όσο και των λοιπών Υπηρεσιών και γραφείων της επικράτειας, με αδιάβλητα κριτήρια και κατ’ αποκλειστική προτεραιότητα, με Αστυνομικούς που κατέχουν πτυχία συναφή με το αντικείμενο αυτών.

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Α.Δ.

Καθώς δεν προβλέπονται ουσιωδώς ρητές διατάξεις για τον τρόπο και τον χρόνο παραμονής των Αστυνομικών στις Υπηρεσίες τους εντός των Γ.Α.Δ., είναι αναγκαία η θέσπιση ενός Κώδικα Εσωτερικών Μεταθέσεων. Έτσι, θα αποφεύγονται περιπτώσεις συναδέλφων που δεν μπορούν για χρόνια να μετατεθούν, και παραμένουν σε μια Υπηρεσία χωρίς τη θέλησή τους για χρόνια.

Αν και το ζήτημα επιβάλλει ενδελεχή μελέτη και στοχοκεντρική προσέγγιση, είναι θετικό ως Ομοσπονδία να θέσουμε το ζήτημα προς συζήτηση. Ως βασικές προτάσεις για την εξασφάλιση διαφάνειας και αξιοκρατίας, κρίνουμε τις εξής:

  • Κάθε έτος, το Συμβούλιο Μεταθέσεων των Γ.Α.Δ. να καταρτίζει αριθμητικούς πίνακες με τις κενές οργανικές θέσεις εντός της αυτής περιοχής μετάθεσης που θα πληρωθούν μέσω μεταθέσεων, για όσους κατέχουν θέσεις Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων. Προϋπόθεση είναι ότι θα εφαρμόζεται απαρέγκλιτα η αρχή οργανικότητας των θέσεων, δηλαδή οι Αστυνομικοί θα μετατίθενται μόνο σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους που είναι κενές ή κενώνονται λόγω μετάθεσης συναδέλφου τους. Επίσης, θα τηρείται αναλογικότητα στις οργανικές θέσεις και στα οργανικά κενά όλων των Διευθύνσεων, για να αποφεύγονται φαινόμενα όπου άλλες Διευθύνσεις έχουν πολλές κενές οργανικές θέσεις και άλλες είναι υπεράριθμες.
  • Το αίτημα για μετάθεση σε συγκεκριμένη Υπηρεσία θα εξετάζεται από το Συμβούλιο Μεταθέσεων των Γ.Α.Δ. λαμβάνοντας υπόψη κατά σειρά τα παρακάτω:

α) τα χρόνια που υπηρετεί ο αιτών στην Υπηρεσία του,

(τήρηση σειράς προτεραιότητας στις αιτήσεις των Αστυνομικών που επιθυμούν μετάθεση εντός Γ.Α.Δ. ανάλογα με τα έτη που έχουν υπηρετήσει στην Υπηρεσία τους. Στόχος είναι οι Αστυνομικοί που υπηρέτησαν περισσότερα έτη σε μία Διεύθυνση να προηγούνται των νεότερων, και να αποφεύγονται περιπτώσεις που συνάδελφοι με λίγα έτη θα μετατίθενται σε άλλη Διεύθυνση ή Υπηρεσία εντός της Γενικής Α.Δ., ενώ άλλοι συνάδελφοι με πολλά έτη να παραμένουν.)

β) όσοι υπηρετούν πάνω από οκτώ χρόνια στις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων και στην Δίκυκλη Αστυνόμευση (ΔΙ.ΑΣ) να έχουν περαιτέρω προτεραιότητα,

γ) οικογενειακή κατάσταση και αριθμό τέκνων.

  • Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να γίνει μετάθεση Αστυνομικού με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, και χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον κατά το τελευταίο έτος δεν έχει πειθαρχικά παραπτώματα και έχει αξιολογηθεί ως «Εξαίρετος» (10) ή «Λίαν Καλός» (9 ή 8). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να απαιτείται αιτιολογημένη πρόταση της Υπηρεσίας που θα αναφέρονται λεπτομερώς οι λόγοι που κρίνουν αναγκαία τη μετάθεσή του και να εξηγείται ο λόγος για τον οποίο είναι επιζήμια η παραμονή του στην Υπηρεσία.

 

Πιστεύουμε ότι το ζήτημα πρέπει να υιοθετηθεί από την Ομοσπονδία μας και να συγκροτηθεί μια αρμόδια Επιτροπή. Μόνο έτσι θα τερματιστούν οι μεταθέσεις που γίνονται χάριν συμπαθειών ή βοήθειας τρίτων προσώπων, προωθώντας τις πελατειακές σχέσεις εντός του Σώματος.

   

Θεσσαλονίκη, 5 Μαρτίου 2018

   

    

Ο Πρόεδρος

 ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος

6936800701

Ο Γεν. Γραμματέας

ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος

6932649076

Αξίζει να δείτε:

loading...

Η ιστοσελίδα eaythes.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών Σχετικά